Làm việc là tốt (hoặc không), tôi không biết.

Tôi chỉ biết là có những thứ chẳng liên quan đến công việc, gọi là sở thích.

Thích, như mọi điều tốt đẹp (và tồi tệ) khác, nó có nhiều loại, ví dụ như: thích ê a, thích vl, thích vcl, thích cmnl, thích ca, thích cốc…

Tôi quan tâm kiểu Thích khác, ví dụ như: úp mặt vào một đoá hoa, một con chó, hay một người mình yêu…

Tôi thấy kiểu thích này rất tình. Tôi thích. Tôi gọi nó là Thích XYZ

Vâng chỉ xyz thôi, bỏ qua abcde…

Đây là trang web về Thích, giai đoạn xyz.

— Thích Ninh Không

(Ninh Không Là Nhà Sư)